Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Elecció membres meses 26J i finalitat del superàvit de l'Ajuntament en el Ple extraordinari d'ahir a #santjust

En el Ple Extraordinari del 30 de maig es va fer el sorteig públic per determinar les persones que estaran a les meses electorals per les eleccions generals el proper 26 de juny. 

L'ordre del dia també va incloure dos punts econòmics que es van aprovar amb el vot a favor de l'Equip de Govern, l'abstenció de Ciutadans i PP, i el vot en contra de Convergència.

El primer punt fa referència a crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb superàvit resultant de la liquidació del pressupost de 2015, que permetrà finançar inversions finançerament sostenibles per import de 565.659 euros. Tal i com recull el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquesta partida ha d'anar destinada a unes finalitats concretes i executar-se abans del 31 de desembre de 2016. En aquest cas, amb aquests diners es durà a terme la reurbanització dels c. Font i Balmes (248.000€ i 273.000, respectivament), actuacions de millora i accesibilitat als barris Sud i Centre (34.659€) i la climatització de l'escola bressol (10.000€). 

El segon punt econòmic està relacionat amb els crèdits extraordinaris i suplements per despeses diverses finançades amb romanent líquid de tresoreria. D'acord amb l'expedient, l'import global d'aquestes necessitats és de 552.175,74 euros i es destinarà a fer front a pagament de diverses despeses específiques i a despeses realitzades el 2015 que tenien compromís de pagament degudament adquirit. 

L'aprovació de les despeses relacionades en aquests dos punts del ple ha estat possible gràcies al superàvit de l'exercici 2015, que ha estat de 2.474.354,69 euros.

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat