Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de juliol de #santjust permetrà posar en marxa les primeres actuacions del Pla d'inversions 2016-2020

En la sessió plenària de dijous 28 de juliol està previst que l'alcalde informi la Corporació Municipal que l'Ajuntament ja disposa del primer document de treball del Pla d'inversions 2016-2020. Es pot consultar al portal de la transparència (apartat Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques), al qual es pot accedir des de santjust.cat

També es donarà compte del seguiment de les mocions del primer semestre de 2016 d'acord amb la moció aprovada pel plenari del 28 de gener de 2016. Aquesta informació es pot consultar des del mes de febrer al portal de la transparència i s'actualitza cada mes. En total, s'han presentat fins a una quarantena de mocions, 24 de les quals han estat aprovades i se'n fa un seguiment.

L'ordre del dia preveu l'aprovació inicial de la modificació de l'annex de l'ordenança municipal reguladora dels fitxers de titularitat municipal que contenen dades de caràcter personal i que suposa la incorporació d'un nou fitxer; i l'aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació mitjançant el qual l'Ajuntament se suma al contracte marc de clàusules generals per fer contractació que facilita la Diputació de Barcelona als ajuntaments. Es tracta d'un punt de referència que facilitarà la contractació pública a l'Ajuntament. 

Els punts 6 i 7 de l'ordre del dia són econòmics. El primer fa referència a l'aprovació d'un suplement de crèdit que permetrà amortitzar, de forma anticipada, 1,2 M de € de deute, finançada amb superàvit de 2015, tal i com marca la normativa estatal. Aquesta amortització prèvia permet que l'Ajuntament demani un nou crèdit per valor de 636.000€ que es destinaran a finançar accions recollides en el Pla d'inversions del mandat. Amb aquest, el total d'endeutament vigent de l'Ajuntament és del 28,1% del pressupost d'ingressos (la capacitat de deute dels ajuntaments pot arribar al 75% segons normativa estatal). Gairebé la meitat del crèdit, prop de 320.000 euros, van destinats a millorar les instal·lacions del Camp de Futbol. Està previst substituir la gespa artificial del camp de dalt, traslladar la gesta antiga al camp de baix i fer millores diverses a l'equipament. D'altra banda, també s'invertirà en millores de reordenació del barri centre, el carril bici del carrer Miquel Reverter i av. Indústria i el pagament a Promunsa de despeses de gestió en relació al procés d'expropiació del Pont Reixat.

Els partits també hauran de votar l'aprovació del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques particulars per procedir a la contractació de diferents serveis de jardineria, arbrat, zones verdes, neteja i reg, entre altres. El contracte tindrà una durada de 6 anys i es destinaran recursos per valor de 2,2 M de €. Una part del contracte està dedicada, exclusivament, a centres especials de treball -amb la incorporació de clàusules de caràcter social-, un dels compromisos que recull el Pla d'Actuació Municipal. 

Un altre punt és la desestimació dels dos recursos de reposició presentats per particulars contra l'acord adoptat pel ple en la sessió del 31 de març de 2016, de suspensió temporal de llicències i comunicacions prèvies d'obres i d'activitats per a la instal·lació d'associacions de fumadors de cànnabis i/o derivats a Sant Just Desvern. La voluntat de l'Equip de Govern, com ja es va fer palès a l'acord esmentat, és cercar i elaborar el millor instrument de planejament o d'ordenació que permeti regular l'emplaçament i el funcionament d'aquest tipus d'establiments. S'està treballant en l'elaboració d'una ordenança específica i altres canvis normatius.

Tanmateix està prevista l'aprovació d'un Pla de Verificació de les obres i activitats comunicades al municipi, per tal de simplificar l'activitat administrativa i disposar d'una eina útil de verificació i control de les comunicacions prèvies i les declaracions responsables. El nou sistema intern preveu programes d'inspecció en funció d'una priorització a partir d'indicadors tècnics i/o mostreig.

També s'haurà de votar a ple l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de San t Just Desvern per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diferents municipis del Baix Llobregat. Això suposarà la millora del servei del JustMetro amb un nou bus en hora punta entre els anys 2017-2018. L'objectiu és arribar a una freqüència de pas de 10 minuts durant la durada del conveni, que finalitza el 2022. La inversió que farà l'Ajuntament per garantir els dos serveis de JustMetro i JustTram s'eleva a 2,1 M de € fins l'any 2022.

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà del ple a l'apartat plens on line de santjust.cat

S'adjunta arxiu amb l'ordre del dia del Ple de juliol

ordre_dia_ple_juliol.pdf