Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de juliol de #santjust aprova el conveni amb l'AMB que preveu la millora del servei de JustMetro

En el Ple de dijous l'alcalde va informar la Corporació Municipal que l'Ajuntament ja disposa del primer document de treball del Pla d'inversions 2016-2020, que s'eleva fins a 16 milions d'euros. Es pot consultar al portal de la transparència (apartat Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques), al qual es pot accedir des de santjust.cat. També es va donar compte del seguiment de les mocions del primer semestre de 2016 d'acord amb la moció aprovada pel plenari del 28 de gener de 2016. Aquesta informació es pot consultar des del mes de febrer al portal de la transparència i s'actualitza cada mes. 

El conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de San t Just Desvern per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diferents municipis del Baix Llobregat es va aprovar amb l'única abstenció de CiU. Aquest conveni preveu la millora del servei del JustMetro amb un nou bus en hora punta entre els anys 2017-2018. La inversió que farà l'Ajuntament per garantir els dos serveis de JustMetro i JustTram s'eleva a 2,1 M de € fins l'any 2022, en el cas d'esgotar totes les pròrrogues.

També per unanimitat es va aprovar un suplement de crèdit que permetrà amortitzar, de forma anticipada, 1,2 M de € de deute, finançada amb superàvit de 2015, tal i com marca la normativa estatal. Aquesta amortització prèvia permet que l'Ajuntament demani un nou crèdit per valor de 636.000€ que es destinaran a finançar accions recollides en el Pla d'inversions del mandat. Gairebé la meitat del crèdit, prop de 320.000 euros, van destinats a millorar les instal·lacions del Camp de Futbol municipal, entre les quals hi ha el canvi de la gespa artificial. Altres actuacions es destinaran a reordenar el barri Centre i impulsar carrils bici.

El plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques particulars per procedir a la contractació de diferents serveis de jardineria, arbrat, zones verdes, neteja i reg, entre altres, tira endavant amb el suport de tots els partits. És una de les licitacions més importants de l'àrea d'urbanisme i una part de la licitació s'ha reservat a centres especials de treball. Actualment, ja hi ha una part de la jardineria del poble que està gestionada pel CET de la Fundació NouXamfrà.

D'altra banda, també es va aprovar la desestimació dels dos recursos de reposició presentats per particulars contra l'acord adoptat pel ple en la sessió del 31 de març de 2016, de suspensió temporal de llicències i comunicacions prèvies d'obres i d'activitats per a la instal·lació d'associacions de fumadors de cànnabis i/o derivats a Sant Just Desvern. S'està treballant en l'elaboració d'una ordenança específica i altres canvis normatius que permeti regular l'emplaçament i el funcionament d'aquest tipus d'establiments.

Per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Ple es va aprovar la modificació de l'annex de l'ordenança municipal reguladora dels fitxers de titularitat municipal que contenen dades de caràcter personal i que suposa la incorporació d'un nou fitxer; i l'aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals, el qual facilitarà la contractació pública a l'Ajuntament. Unanimitat també en l'aprovació del Pla de Verificació de les obres i activitats comunicades al municipi, per tal de simplificar l'activitat administrativa i disposar d'una eina útil de verificació i control de les comunicacions prèvies i les declaracions responsables. 

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plens on line de santjust.cat