Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'obre el termini per sol·licitar ajuts al Consorci Metropolità per a la rehabilitació d'edificis i habitatges a #santjust

El Consorci Metropolità de l'habitatge ha obert la línia d'ajuts per a la rehabilització d'edificis i habitatges 2016. L'objectiu és oferir un Programa de subvencions a fons perdut per a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges privats, per tal d'impulsar l'activitat econòmica en el sector de la construcció, per mantenir en bon estat el parc d'habitatge dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per millorar la qualitat de vida de les persones.

L'Informe d'Idoneïtat és requisit obligat i previ a la sol·licitud de l'ajut, i es pot demanar fins el 31 de gener de 2017. Un cop obtingut aquest document, es podrà presentar la sol·licitud fins el 31 de març de 2017.

Es poden sol·licitar aquests ajuts per a qualsevol actuació relativa a:

CONSERVACIÓ - arranjament de façanes, reparació de cobertes, adequació de les instal·lacions comuns,...
MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT - millora de l'aïllament, substitució de finestres, instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració, instal·lació de plaques solars,...
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT - instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes,...
ACTUACIONS D'HABITABILITAT (INTERIOR D'HABITATGE) - canvi de banyera per dutxa, substitució de la caldera, adequació de les instal·lacions de l'habitatge, canvi de finestres,..
Els percentatges subvencionables van del 35% al 50% del cost de les obres, segons el tipus d'actuació. L'import de la subvenció serà la suma de les quanties establertes per a cada tipologia d'actuació.

Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes: el pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres i els honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics, certificats necessaris i cost de l'Informe d'Idoneïtat). No s'inclouran impostos, taxes o tributs.

D'altra banda, l'Ajuntament ha ampliat fins al 90% les bonificacions de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a millores d'accessibilitat en habitatges en les ordenances municipals per a 2017.

Més informació al web del Consorci Metropolità de l'Habitatge o al Punt d’Informació d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Just Desvern