Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de febrer aprovarà l'elecció del jutge/essa de pau titular i substitut de #santjust

Aquest dijous, 27 de febrer a les 19.00h, se celebra la sessió plenària del mes de febrer. Entre altres temes, es presentaran per a la seva aprovació dues adjudicacions de gestió de serveis.

D'una banda, la referent al contracte per a la gestió del servei públic de recollida i trasllat de residus sòlids urbans, per un preu de 1.364.396,29 euros, a l’empresa TALHER, SA, un cop valorades les quatre ofertes que es van presentar a la licitació pública convocada.

I de l'altra, adjudicar a la societat Padel Experience Sant Just, SL, l’ús de la parcel·la E1 del Pla Parcial del Mas Lluí de Sant Just Desvern, propietat de l’Ajuntament, per la construcció i explotació d’un equipament esportiu d’acord amb la proposta realitzada per l’empresa adjudicatària, i amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars aprovades pel Ple de la Corporació en la sessió del dia 26 de setembre de 2013. Al concurs públic únicament es va presentar aquesta oferta. 

El punt referent a l'aprovació definitiva de la fusió per absorció de Promocions Econòmiques Santjustenques,SL per part de Promocions Municipals Santjustenques SA, entra dins el marc dels tramits necessaris per passar a tenir una única empresa pública. 

El ple municipal proposarà al departament de Justícia de la Generalitat les persones per exercir les responsabilitats de jutge/essa titular i substitut/a del Jutjat de Pau de Sant Just Desvern.

L'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -perquè vulnera l'autonomia local amb diferents argumentacions- és un altre punt que se sotmetrà a l'aprovació de les regidores i regidors del Ple. 

Els grups municipals de PSC, CiU, ICV i Junts per Sant Just presenten una moció en defensa dels drets de les dones, en el marc del Dia Internacional de les Dones, que simbolitza la lluita històrica per la igualtat de gènere.

S'adjunta l'ordre del dia.

Ordre_del_dia_Ple_febrer_1.pdf