Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple d'octubre de #santjust aprova les ordenances, els tributs i els preus públics per a 2014

Les ordenances fiscals, els tributs i els preus públics per a 2014 es van aprovar, de forma inicial, en el Ple del passat dijous, 31 d'octubre, amb els vots a favor de l'Equip de Govern -PSC, ICV-EUiA i Junts per Sant Just-, i els vots en contra de CiU, PP i Via Democràtica. 

Els increments van del 0 al 3,5% com a màxim. En concret, la quota de l'IBI tindrà un augment final del 2,5%. Un altre impost afectat per l'actualització del cadastre és la plusvàlua que per evitar que pugi per sobre del 3,5% es baixa el tipus impositiu un 6,5%. 

Com ja s'ha fet en aquest exercici, al 2014 l'impost de l'IBI continuarà sent objecte de subvencions. També la moderació i la contenció segueixen marcant la tendència perquè l'augment dels diferents tributs i preus públics sigui l'estrictament necessari per garantir uns serveis públics de qualitat. En el document PDF adjunt s'inclou la memòria de la regidoria referent a la imposició de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics i un quadre que conté només aquells tributs, taxes i preus públics que es modifiquen ja que la resta queden congelats. 

Per unanimitat de tots els grups es va aprovar la resolució per mutu acord de la relació contractual amb l'empresa "Alfa Instalaciones, S.A", adjudicatària dels servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic, així com l'aprovació inicial del reglament d'ús de les sales El Celler i Ponen de la Casa de Cultura Can Ginestar. 

Amb els vots a favor de l'Equip de Govern, i l'abstenció de CiU, PP i VD, tira endavant el plec de clàusules administratives i la licitació pública per a la contractació dels serveis de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i de la neteja viària. 

L'aprovació de les tarifes per a l'ús de les instal·lacions i serveis de La Bonaigua per a l'any 2014 i del servei de natació escolar es va fer efectiva amb l'únic vot en contra de VD. 

El plenari va acordar per unanimitat l'aprovació del Pla Econòmic Financer que permetrà, en un any, complir amb els objectius d'estabilitat pressupostària. 

També es van aprovar dues mocions: la que denúncia la situació de les persones amb dependència, amb l'abstenció de CiU i VD, i la que vol garantir els ajuts de beques menjador a les famílies amb pocs recursos que les demanden, amb el vot en contra de PP i l'abstenció de VD. 

D'altra banda, no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de CiU a favor de la retirada de la sol·licitud d'actualització cadastral. Un nombrós grup de veïnat va manifestar al Ple el seu desacord amb l'actualització del cadastre prevista, i l'Equip de Govern es va comprometre a crear una comissió de seguiment del procés de sol·licitud d'actualització del cadastre. 

El diferents punts del Ple es poden escoltar a www.santjust.cat/ple

Memoria_ordenances_fiscals.pdf